شکرستان

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هنر» ثبت شده است

عاقبت، خداوند هنرمندان را به باغش ﻣﻰبرد.

    

   

این هم هنرهای زیبای ما.

حتما بخوانید:

+

+ 

یکی از نگرانیﻫﺎیم برای بچهﻫﺎیی بوده که در خیابان، مترو، اتوبوس یا... دستﻓﺮوشی ﻣﻰکنند.

از دست ما چه کاری برای آنﻫﺎ بر ﻣﻰآید؟ چگونه ﻣﻰتوانیم کمکشان کنیم؟


به نظر من تفاوت هنرمندها در آن چیزی است که شهود ﻣﻰکنند؛

بعضی جز زیبایی ﻧﻤﻰبینند؛

بعضی هم مثل من...

ببینید: + 

گاهی هنر هنرمند به تولید فرم ﻣﻰانجامد؛ گاهی نه.  

گاهی این فرم سرخ است.

هنر بسیاری از هنرآموزان مدرسهﻯ هنرهای زیبا، با تولد فرمی سرخ آشکار ﻣﻰشود. 

 عنوان: سرخ مونوکروم

هنرمند: حسین ابن منصور حلاج

یک اثر کوتاﻩقامت از یک انسان کوتاﻩقامت:

در بسیاری از آثار هنری عصر جدید٬ هدفی فراتر از تولید فرم وجودﻧﺪارد.

مراقب قامت نگاهتان باشید٬ که کوتاه نشود.

البته منظورم این نیست که به آثار  کوتاﻩقامت نگاه نکنید.

فقط٬ مراقب قامت نگاهتان باشید٬ که کوتاه نشود.