شکرستان

 

سلام.

 به مزرعهﻯ نیشکر من خوش آمدید.

 در این جا٬ هر چه شیرینی هست٬ از او٬ و هر چه تلخی٬ از من است.

  ممکن است در میان ساقهﻫﺎی نیشکر این مزرعه٬ مارهایی خزیده باشند؛ مارهایی سمی. 

مراقب باشید!