شکرستان

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سرخ» ثبت شده است

    

   

این هم هنرهای زیبای ما.

حتما بخوانید:

+

+ 

از قلب سپید منفعل به قلب سرخ فعال


از قلب سرخ فعال به قلب طلایی


با قلب طلایی، به سوی ﺑﻰنهایت و فراتر از آن

گاهی هنر هنرمند به تولید فرم ﻣﻰانجامد؛ گاهی نه.  

گاهی این فرم سرخ است.

هنر بسیاری از هنرآموزان مدرسهﻯ هنرهای زیبا، با تولد فرمی سرخ آشکار ﻣﻰشود. 

 عنوان: سرخ مونوکروم

هنرمند: حسین ابن منصور حلاج

بیداری اسلامی