شکرستان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرم» ثبت شده است

گاهی هنر هنرمند به تولید فرم ﻣﻰانجامد؛ گاهی نه.  

گاهی این فرم سرخ است.

هنر بسیاری از هنرآموزان مدرسهﻯ هنرهای زیبا، با تولد فرمی سرخ آشکار ﻣﻰشود. 

 عنوان: سرخ مونوکروم

هنرمند: حسین ابن منصور حلاج

یک اثر کوتاﻩقامت از یک انسان کوتاﻩقامت:

در بسیاری از آثار هنری عصر جدید٬ هدفی فراتر از تولید فرم وجودﻧﺪارد.

مراقب قامت نگاهتان باشید٬ که کوتاه نشود.

البته منظورم این نیست که به آثار  کوتاﻩقامت نگاه نکنید.

فقط٬ مراقب قامت نگاهتان باشید٬ که کوتاه نشود.